اتوماسیون مرغداری

طراحی انبار داده شرکت برق استان همدان

حجم داده ها در سازمان ها بصورت رو به افزایش است و داده ها بعنوان ارزشمندترین منابع سازمانی باید مدیریت و حفاظت شوند .همزمان با افزایش تعداد سیستم های عملیاتی ، نیاز به یکپارچه سازی سیستم ها با یکدیگر مطرح مگردد. بهترین فعالیت (Best Practice) برای یکپارچه سازی سیستم های ایجاد انبار داده ( Data Warehouse) است که علاوه بر یکپارچه سازی سیستم های بستر اقدامات تحلیل و پیش بینی داده ای و هوشمندسازی سازمان نیز فراهم میشود بعبارتی در مرکز ثقل یک سیستم هوش کسب و کار ، انبار داده وجود دارد انبار داده یک مخزن فعال و هوشمند از اطلاعات است که قادر است اطلاعات تحلیل یافته را از محیط‌های گوناگون جمع‌آوری و مدیریت کرده و نهایتاً ارائه نماید

سامانه هوشا ، راهکاری جامع برای هوشمند سازی کسب و کار است. این سامانه با ارائه راهکاری جامع داده های پراکنده سازمان را از منابع مختلف جمع آوری میکند و با اعمال فرایند ETL در ضمن انتقال ،آنها را در انباره داده تجمیع و با ارائه داشبورد مدیریتی بستری کارآمد را برای مدیریت اطلاعات در سازمان فراهم میکند، همچنین این سامانه با تحلیل داده های جمع آوری شده وداده کاوی با استخراج دانش از داده های سازمان قابلیت هوشمندسازی کسب و کارها را فراهم می کند تا به مدیران توانایی شناسایی فرصت ها و تهدیدها و امکان اتخاذ استراتژی های صحیح را ارائه نماید

پشتیبانی